Lamnandi ipipi

Lamnandi ipipi


 • BLACK and WHITE
 • مجموعة فريش 2021 ukubhejwa kakhulu
 • iYakwazi uKufenda Nayi iNgane
 • Kumnandi Ukubhebha Umuntu Wakini
 • Ngithanda ukubhejwa ekusenI – by Black Nympho
 • BLACK and WHITE

  Mina nomzala sina 50 asisenamadoda ashona kudala. Izingane zethu sezikhulile se ziyasebenza eyami yokuqala ina 32 umfana oseganiwe. Okamzala una Maye isizungu siyasibulala. Kumnandi khona lokho uma sesizishwashwada nomzala ukuthi ubani ubethini ekufebeni nasekuphingeni besingekho lapho nomzala.

  Besikitazwa yikho ukuzwa ukuthi sisawaheha amadoda, ahalayo ayeze akhiphe izilimi ngaphandle lapho ayengeke aze asithole ngoba sasikwazisa ukuthi sishadile. Ukudliwa amanye amadoda size sakuqala abayeni bethu bengasekho. Ayabhilida bo nawo amakhosikazi namadoda awo.

  Awayifuni nakuyizwa indaba yabafelokazi abazidlisa satshanyana eduze namadoda abo. Lapho-ke umuntu wake wathi ukudliwadliwa. Konakala esengicika esenza izinto ezazingenziwa ngisho nawumyeni wami, ukungibeka isandla. Nezingane zami kwathi azimbulale zamkhomba isango sehlukana phela izingane ziyadinwa ukubona umuntu edla ingquza kayise wazo bese eyaxhaphaza. Ngivakashele umzala endlini yeRDP ahlala kuyo uma esemsebenzini maye indlala yepipi iyangibulala.

  Sesazinikela otshwaleni nomzala sizidlela iwhiskey sekuhwalele. Siyaxoxa sibalisa ngokuqhanyelwa okungaselashwa mpipi wandoda. Umzala ubesangixoxela ngomfana oke amthengele utshwala adakwe abe inqaba. Uthi uyamkhumbula njengoba sithenge lewhiskey ngoba naye uke amthengele baphuze. Akunjalo gazi ngiyafa khona ukuqhanyelwa ukulala angisakwazi ephendula. Pho-ke umyekelani umfana? Kuncane gazi kulingana nomfana wami ngiyabona kuna Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala. Ukuphi my boy? Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe.

  Angethule esemnandi umzala. Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana. Awu utshwala ngokwehlela ngezansi. Sengiqhanyelwe engingakwazi inkinga angazi ngizayiqaqa ngithini lenkinga. Ngiyabona umzala ingathi ucothele khona lokhu komfana. Futhi ngiyasola sengathi umuntu wakhe lona. Kusekuncane nakho yize kunomzimba, kulingana nezinsizwa esizizalayo khona kuzinakele utshwala. Iyabuthanda utshwala lengane. Isihloko sengxoxo sisishintshe sinomzala.

  Izintombi kuphendula umfana. Ziyafa indlala izingane zabantu uzibona nini? Ngiwubone umthondo womfana uthi fuku! Sibuye naye umfana etoilet engaselenyusanga nebhulukwe sihamba simbambe umthondo ushisa kamnandi wema. Kusokile okomfana ikhinqi liyamanyazela. Angisaqhanyelwanga khona okwala. Siye sifike sihlale embhedeni umfana ame ngezinyawo. Simehlise ibhulukwe ne under usale umpipi usibhekile. Ngibone umzala ehulula iphenti nami ngilehlise awu umzala awubambe umthondo womfana eseguqe ngamadolo nami ngiguqe ngiwubambe.

  Awu futhi umzala! Ngifuna ukumedlula umzala ngiqale ngikhothe ikhinqi elimanyazelayo. Bese ngimunya ikhinqi nje ngingawufaki ushafu phakathi abubule umfana.

  Ngizwe imfudumalo yomthondo engingasayazi ezandleni zami. Umthondo usuqanse yonke imithambo. Amanzi egolo ngiwezwe esehla ngamathanga. Sengimanzi te ukuqhanyelwa. Asipotoze amabele umfana asisukumise. Afake izandla zakhe phakathi kwamathanga ami nakamzala.

  Asidlokodle izingquza ngapha nangapha esebenzisa iminwe ephakathi nendawo. Ngizibuze ngaphakathi ukuthi kodwa angathini unina walengane uma engabona imikhuba egilwa abafazi abadala enganeni elingana nezabo.

  Pho ukuqhanyelwa okukabani singeke siwuyeke umthondo. Nowengane awugobi, ungena uqonde ngqo liwumumathe igolo. Kuthi ukuwufaka phakathi kamzala okomfana. Ahayize umzala. Kuwukhiphe kuwufake kimi. Ushise kamnandi. Ngithi ngiyakubamba kuwukhiphe, kuwufake kumzala. Vele ngikubambe ngqi sifendane bume.

  Kungiphushele embhedeni umthondo uphakathi. Ngikuqhekezele ingquza oko mfana kungene shiphakathi kwama thanga ami kuwushaye wonke. Ngikubambe ngemuva ezinqeni ngiwufuna wonke umthondo. Awushaye wonke ubhajwe ngamasende. Ngikuthandele ngemilenze okomfana.

  Ngikhihle esikaNandi ngizwa ubumnandi bokuthunda.

  مجموعة فريش 2021 ukubhejwa kakhulu

  Upakishile mani. Amathanga mangaka nezinqe zikhona. Konke ku tight akuyizo izinqe ezithirizayo namathanga adikizelayo. UVicky Smith intokazi eko 30 something. Ngisebenza nayo kwidepartment of education yona ingaphakathi ema office mina ngiwudriver ngina 34 iminyaka. Noma ngingamjwayele kakhulu lomlungu siyazana.

  Ungibiza ngo Good luka ehlulwa igama lami engalethiwa ubaba uGudluka. Namuhla izulu liguqubele. Angazi lomlungu ubengalibonanga yini. Uvele wagqoka itop ne skirt nesigqebhe esimnyama. Amathanga amhlophe ahleli obala. Vele abe mhlophe kakhulu abe sexy. Pho upakishile yini lomlungu. Ngingene eoffice lakhe ehleli esihlalweni ebhale u 4. Do I look good? I also speak a little bit of Zulu.

  Usuku lonke ngilokhu ngicabangana nalomlungu. Ngilokhu ngiwacabange njalo lamathanga. Ngizwe kahle engihalisa namuhla. Ngize ngizibuze ukuthi yimi impela engiqhanyeliswa umlungu. Phela ngazi kahle abelungu abahalisi.

  Ithanga lomlungu liyefana nesitho nesandla. Izulu seliyana. Nami sengishayisile,sengihamba ngemoto yami. Ngikhumbule ngimbonile ukuthi akahambi ngemoto yakhe. Ngivule umnyango angene. Angene ahlale kwi front seat. Isiketi sakhe esimnyama senyuke sibe sifushane kakhulu.

  Ngiwabone kahle amathanga alomlungu awahlanganise. Asoft kamnandi awanazisihla. Uvele ume umthondo wami. Ngingazi ukuthi ngingaqala ngithini kodwa kulomlungu. Ngiphoseke phakathi. Ngihlale kusofa axhume iketela. Abuye nama biscuits. Lapho ethi uyawafaka esosweni avele achitheke phansi. Mina ngiguqe ngamadolo yena avele agovoze ngiwabone ngaphakathi amathanga ngize ngiyobona isibumbu siqumbe ephentini elimhlophe.

  Lapho umthondo wami wehluleke uvele uqumbe ebhulukweni ukuqhanyelwa. Ngehluleke nokucosha lama biscuits ngimane ngikhamise.

  Ngehluleke ukuphendula ngizwe umthondo wami sengathi uyephuka ebhulukweni. Asheshe abone ukuthi angisacwayizi ngiphefumulela phezulu ngiphefumulela phezulu ngigqolozele isibumbu. Abheke phakathi kwemilenze yakhe abe nokwethuka. Acishe awe abambelele ehlombe ngesisodwa isandla,nami ngizame ukumbamba kodwa ngibambe edolweni. Ngesinye isandla singene ngaphakathi kwethanga.

  Ngithi ukulipholisha ithanga ngimhlebele endlebeni. Ngisithinte isibumbu somlungu. Ngiqale ngisiphulule sisephentini. Amathanga awavule onke. Mina ngizibone sengingene phakathi kwawo. Sibukane ezinhlamvini zamehlo. Ayi ke siqale sincelane. Umthondo wami osebhulukweni ugqula isibumbu esisephentini. Ngiyezwa ngiyalimala. UVicky ehlise isandla angivule uziphu.

  Abuye nawo umthondo. Usunjani ukuqhanyelwa. Sekungathi uyaconsa okungamanzana phambili. Uye uthi gqu esibunjini somlungu esisephentini. Amathanga akhe awuthinte awufumeze emaceleni. Lapho sekuthi angidubule isibumbu ngisichamele ephentini ngichamele namathanga akhe. Awu kodwa uma ingenzeka leyonto ngabe ngilimele ngingakambhebhi lomlungu ngizwe elimhlophe igolo ukuthi limnandi kanjani.

  Angiphushe kancane angibhekise phezulu. Umthondo uqonde mpo phezulu. Alibambe ipipi alivule. Alimunye ngesikhulu isineke. Lapho nami sengifake iminwe emibili ngimdlokodla ingquza ngayo. Angincele isikhashana bo.

  Ngiyizwe imnandi lena yokuncelwa ipipi. Phela thina boGudluka asiyijwayele. Sazi ukuthi umthondo ufakwa engquza kuphela. Anele angaqeda ukungincela abuye ngenhla ahlale ngendunu ebusweni bami. Nami ngifunde kwezami ukuthi mangimncele. Ngimgxishe lonke ulimi engquza.

  Ngincele umsunu. Ngimuzwe ebubula ngaphezulu umlungu. Ngilizwe selimanzi kakhulu igolo ngilincela. Anyuse isiketi angixamazalele. Ugqoke ipencil shoe emnyama unkabi lo. Naye imenza abe more sexy. Ahlale phezu kwami. Alibambe ipipi. Awu asho awuhlohle umthondo egolo umntanomlungu. Ehle kancane awumanzise ngamanzi egolo. Abuye enyuke engathi uyawukhipha. Abuye ehle. Ehle aye athi gqi ume ngamasende umthondo esemunye wonke engquza.

  Limnandi igolo lalomlungu kodwa alehlukile kwelabantu. Ubumnandi bengquza ngibuzwe kahle ukuthi abunabuhlanga. Ngihlikihla umthondo ezindebeni zegolo.

  Usekhumule ne top wasala ngobra. Ngilokhu ngimpholisha umzimba wakhe ololongekile ngimpotoze namabele. Izinwele zakhe ezigold ezifika emahlombe sezilokhu ziyikizela ziya phansi naphezulu. Ngilele ngibheke phezulu ngimphulula ngezandla amathanga,Yena wehla uyenyuka uyafenda. Sekuyakhalwa lapha endlini. Amasende ede emenwaya umsunu uma sifendana. Fuck me harder my darling. I am cooooommmiiiiing! Ngimphendule ngimbhekise phezulu ngimsantuzise ingquza yonke. Ngithi ukuwubuka umsunu womlungu.

  iYakwazi uKufenda Nayi iNgane

  Pho-ke umyekelani umfana? Kuncane gazi kulingana nomfana wami ngiyabona kuna Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala. Ukuphi my boy? Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe. Angethule esemnandi umzala. Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana.

  Awu utshwala ngokwehlela ngezansi. Sengiqhanyelwe engingakwazi inkinga angazi ngizayiqaqa ngithini lenkinga. Ngiyabona umzala ingathi ucothele khona lokhu komfana. Futhi ngiyasola sengathi umuntu wakhe lona. Kusekuncane nakho yize kunomzimba, kulingana nezinsizwa esizizalayo khona kuzinakele utshwala. Iyabuthanda utshwala lengane. Isihloko sengxoxo sisishintshe sinomzala. Izintombi kuphendula umfana. Ziyafa indlala izingane zabantu uzibona nini?

  Ngiwubone umthondo womfana uthi fuku! Sibuye naye umfana etoilet engaselenyusanga nebhulukwe sihamba simbambe umthondo ushisa kamnandi wema. Kusokile okomfana ikhinqi liyamanyazela. Angisaqhanyelwanga khona okwala. Siye sifike sihlale embhedeni umfana ame ngezinyawo. Simehlise ibhulukwe ne under usale umpipi usibhekile. Alimunye ngesikhulu isineke.

  Kumnandi Ukubhebha Umuntu Wakini

  Lapho nami sengifake iminwe emibili ngimdlokodla ingquza ngayo. Angincele isikhashana bo. Ngiyizwe imnandi lena yokuncelwa ipipi. Phela thina boGudluka asiyijwayele. Sazi ukuthi umthondo ufakwa engquza kuphela. Anele angaqeda ukungincela abuye ngenhla ahlale ngendunu ebusweni bami. Nami ngifunde kwezami ukuthi mangimncele.

  Ngimgxishe lonke ulimi engquza. Ngincele umsunu. Ngimuzwe ebubula ngaphezulu umlungu. Ngilizwe selimanzi kakhulu igolo ngilincela. Anyuse isiketi angixamazalele. Ugqoke ipencil shoe emnyama unkabi lo. Naye imenza abe more sexy. Ahlale phezu kwami. Alibambe ipipi. Awu asho awuhlohle umthondo egolo umntanomlungu. Ehle kancane awumanzise ngamanzi egolo. Abuye enyuke engathi uyawukhipha. Abuye ehle. Ehle aye athi gqi ume ngamasende umthondo esemunye wonke engquza.

  Limnandi igolo lalomlungu kodwa alehlukile kwelabantu. Ubumnandi bengquza ngibuzwe kahle ukuthi abunabuhlanga. Ngihlikihla umthondo ezindebeni zegolo. Usekhumule ne top wasala ngobra. Ngilokhu ngimpholisha umzimba wakhe ololongekile ngimpotoze namabele.

  Izinwele zakhe ezigold ezifika emahlombe sezilokhu ziyikizela ziya phansi naphezulu. Ngilele ngibheke phezulu ngimphulula ngezandla amathanga,Yena wehla uyenyuka uyafenda. Sekuyakhalwa lapha endlini. Amasende ede emenwaya umsunu uma sifendana. Fuck me harder my darling. I am cooooommmiiiiing! Ngimphendule ngimbhekise phezulu ngimsantuzise ingquza yonke. Ngithi ukuwubuka umsunu womlungu. Ngiwugwabule ngomthondo ngifende ngidla igolo. Avuse ikhanda nami ngibheke phansi.

  Ngithanda ukubhejwa ekusenI – by Black Nympho

  Angifuni kuqamba amanga asizange senze umdlalo lo obizwa nge 4 play ngoba ngase ngilibona ipipi liqhume imithambo naye ngimbona amehlo aphenduke amancane, wangamukela nge Condom owayivula wayigxumeka kowomile wona umthondo ukhumbule ekuseni iyaqhanyela indoda hayi kancane, uthe nje angalifaka lime ngamasende ngasengimbamba ngimguqula weza ngomuva ngasibamba nje isibumbu ngizwa ukuthi simanzi yini, ngafikela kuju lobumanzi mhhhh iphelile ingane yabantu ngangasalibazisa ngawugxumeka phakathi washelela wema ngamasende ngamuzwa ehayiza ethi myhooooooongaqala ngamufenda naye engazibekanga phantsi engidusha ngezinqe esiRound eziqinile sengathi iyajima lengane.

  Ngafenda ngezwa kushisa manje ngesaba ukuthi ngichame kuqala ngalikhupha ipipi ngilishayisa ngomoya esih wakhala esengithuka ngesingisi uFck You Man, uFck Me, ngaligxushek futhi engithe nje uma ngilifaka wawudedela umchamo cishe ngathi ulo ojwayelekile kanti wenza loku abathi uku squiter.

  Uthe nje uma eqeda kuchama ngezwa ukuthi sekumanzi ngokweqile ngisho nesinene lesi sami ngadontsa itawula ngasula nawe wasula wase ejika engibheka ngqo emahlweni wangiqukula wangithela embhedeni wagibela wabhekisa ezinyaweni zami wazichomahaa ahaa ahaaa kukhala mina manje phela sengathi liphenduke lalincane manje lelikhekhe ngizwa ipipi lihamba kanzima, hewu yangifenda ingane ngezwa ipipi lishisa ngazidedela isidoda.

  Kuthe lapho ngizwa ngichame ngaqeda sengifuna ukuphumula hayi bo yapompa ingane lathi nepipi beselingathi lifuna kuthamba nyana laqala phantsi lemawalikhipha wabamaba itawula wakhipha lecondom eyimboze ngetawula waqaqa elinye walifaka saqala pahntsihawu amadoda kanti lengane idleni ,yaguquka yabheka kumina yazichoma imilenze isimise okwesele manje ingidla ngempela sengimana kukhuluma sasilwimi nami ngazizwa ngifuna ukuthini hay langangiphoxa nepipi lami lakhukhumala ngempela ngezwa irheyiza safuthi lengane isiphatha kukhalisa okomndlwane kanti iyachama futhi.

  Ithe uma isichamile ngezw aukthi isibumbu siyangiminxa ikhinqa leli ngayitipha phantsi ngathi nami ake ngibe in charge ngathatha imilenze yayo ngayigaxa emahlombe kimi ngalishova isende strong ipipi liqhantse imithambo ngayifena nayo ayinikezeli ingifenda, kwaphela isikhati esingacishe sibengu 30 minutes lutho amasperms ngishova kuphela, ngashintsha istyle kwakhuna ngamdunusisa ngithi ngifuna ukuchama lapho sengijuluke ngicontsa amanzi ngihefuzela okwenja igijimisa inyamazane ngezwa ukuthi ziyabuya manje ngafenda ngamandla sengikhalela sakubaku ngathela futhi, kuthe lapho ngiqeda ukuchamama lengane yangihudulela kuyona iphenduka futhi ilala ngeqolo yayithatha imilenze yayixhoma obondeni omunye lena omunye lena yayivula ingquza cishe ungabona ngaphakathi nami ngisaba ukuthi ichallenge lena nganikela khona selingathi lithe ukuthamba ipipi ngalifaka langena ngaphinda ngafenda iyangisiza phof igane yabantu.


  thoughts on “Lamnandi ipipi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *