Faka ulimi engquza

Faka ulimi engquza


 • Mngani uPhethe Into eNjee
 • oMama AbaziThandelayo uKubhejwa
 • Blue Movie
 • Kodwa lumnandi uma laba abalwenzayo benalo ikhono lalento. Njengoba ucansi luyindalo abantu bacabanga ukuthi yinto elula nje evetane yenzeke, kanti cha.

  Luyi- skill ucansi. Kufuna ulifunde njengokufunda ibhayisikile noma ukubhukuda. Awuvele nje uphonse umuntu kuswimming pool ucabange ukuthi uzontanta uma engazange afunde ngisho ida-damu leli. Kanjalo ke nocansi webantu bakithi, ungaziphonsi phezu komunye umuntu ungazi ukuthi uzomgculisa kanjani.

  Inkinga ukuthi iningi labalisa licabanga ukuthi into ehamba phambili kwisex yipipi. Kona siyavuma ukuthi limnandi ipipi elishisayo nkosi yam. Kepha ipipi lilodwa aliwenzi wonke umsebenzi. Oku-worse ukuthi abesimame bayikhuluma lento uma bebodwa, bakhononde ngokuthi usibani-bani akakwazi ukumenza kahle.

  Abanye ke osisi banamahloni ukumtshela ubhuti ukuthi abazizwa begculisekile ocansini. Angizwanga lutho nje futhi besengijahe ukuthi uchame uqede ngoba inkomo yami ivele yalala ubuthongo. Hhayibo, kunenkinga ezweni yobhuti abangakwazi ukugculisa inkomo ngoba bayazitshela.

  Nanka amatiphu okugculisa isifazane. Uma singena ekamelweni, ipipi lakho alingabiyiyonanto esemqoka. Iclitoris iyaqina njenge pipi, kodwa iqina ngokubrashwa kamnandi. Ungayicindezeli engathi upressa i-button leNokia yakudala. Yipresse kahle njenge pentshisi elivuthiwe elijuza amanzi.

  Ipentshisi elivuthiwe uliphatha kahle ngeminwe, uma usulidla, ulidla kahle kamnandi ngoba lithambile, uyalikhotha ngesineke, ulokhe umile unensa ngoba phela limunandi bo. Awulijahi ipentshisi elivuthiwe. Kungani inkomo niyijaha pho? Uma ulicindezela kakhulu ipentshisi elivuthiwe liyapitshika, musa ke ukuyicindezela kakhulu inkomo- kubuhlungu. Besengishilo ukuthi inkomo ifana nepentshisi elivuthiwe.

  Kubalulekile ukuthi uma udlala ngayo, uyidla, uzenolwimi oluthambile, umunwe ungawuqinisi. Lalela mina, kubuhlungu uma umuntu engenela inkomo ngolwimi oluqinile noma ekuhlokoloza ngomunwe eluqiniswe okogodo. Ngisho nje ngikhumbula omunye umlisa uwayilimaza iclitoris yami eyihlwampuza ngomunwe oqine okwashokhi wokubhala ebhodini.

  Kwathi angikhale. Nawe mlisa, yeka. Uma ufuna ukuchama ejaculate kungcono umlinde usisi ahambe ngoba kuyacasula ukuthi umuntu afune kuqede yena yedwa wena inkomo yakho ibuhlungu. Okusemqoka ukuthi wena mlisa ungamufosti usisi ukuthi abekezele ukuze kugculiseke ipipi lakho. Iningi likhule umunwe ufakwa enkomeni zisuka. Cha bo bo, lokho kugculisa indoda. Qala ngokuyibrasha. Inkomo ayive ithanda ukuncengwa, ihlekiswe webabhemu. Kuyafana nje nokushelwa. Intombi ishelwa ngamazwi amahle kuzekuthambe inhliziyo.

  Musa ukuyijaha inkomo ufune ukuthatha amashortcut ngoba naku ucabangela lelipipi lakho, ipipi lizojabula uma inkomo imanzi, nosisi akazufuna nokukudedela.

  Ulwimi lakho aluthambe njengophaphe lwenkunkukhu. Ulwimi alungaqini kakhulu, aluthambe nje kahle bese uqala ngeclitoris.

  Asikho isidingo sokuthi uyiphenqe kakhulu inkomo ukuze uyikhothe. Be gentle. Shintsha shintsha izitayela zokukhotha, wenze ngokushesha, ubuye unense, kuzonmhlanyisa lokho usisi. Uma usufaka umunwe musa ukumbhebha ngayo zisuka.

  Umunwe kufanele ubrashe imilebe yenkomo, ubenesineke uzwe ukuthi inkomo iyaqala ukuba manzi. Lento yokufaka umunwe enkomeni ebese uloko uhlokoloza inkomo ayisebenzi futhi iyisidina, senginitshelile mina ngoba phela izintombi zenu zisuke zinqena ukuni phoxa.

  Ayimnandi lento. Isineke, nokubrashwa kwemilebe ngesandla esithambale, naku ke okumnandi. Uma uqondene nenkomo, bona ipentshisi elivuthiwe ngamehlo engqondo mfowethu. Uma ubona ipentshisi uzoyiphatha ngokufanelekile inkomo.

  Qala ngesandla esithambile emabeleni, musa ukuwa tofoza engathi udlala ngamaballoon agcewele amanzi. Amaballoon wawagcina ebuntwaneni, amabele omuntu ayinyama enemizwa, iza ngobunono demmet! Amabele awafani wonke. Kodwa kumnandi ukuthi umuntu wakho awabambe ngendlela enothando. Amabele afuna uwabone njengesipho sendalo esimnandi, wathande.

  Izingono nipple azifani, ezabanye zinkulu, ezabanye ziqinile, ezabanye aziphakami ngisho nokuphakama. Hlonipha lonke uhlobo lwebele olubonayo, wathande wonke, ungabi yilamadoda athanda izinto zeporn, awafani amabele. Uma kumnandi usisi ozoyifaka ngokwakhe ingono emlonyeni wakho, uma isisemlomeni wakho ingono, yincele kancane kancane, uyidlalise ngolwimi kodwa hhayi isikhathi eside.

  Ingono iyakhathala ulwimi. Shintshanisa ngokubrasha ngesandla. Kufanele uqale ubrashe ibele lonke ulibrashe ngesandla esithambile. Kufanele kuqale kuphaphame imizwa yebele lonke mande ubhekane nengono iyodwa. Ukuze kwenzeke lokhu, cela usisi ukuthi alale eceleni kwakho akufulathele. Wena lala emvakwakhe, ipipi lakho lizoqondana nezinqa zakhe. Muphulule umzimba wonke njengoba elele eceleni kwakho.

  Mqabule ube ubrasha ibele. Uzohlanya usisi. Awuzukwazi ukumgculisa umuntu wesifazane uma umcikela phansi. Okuzomseqoka ngaphezu kwako konke ukuthi umbuze usisi ukuthi kusahamba kahle yini uma senisongene ngemizimba nijabulisana. Mbuze ngendlela ekhombisa ukuthi ufuna agculiseke naye. Nawe wena oyisifazane phendula uma ubuzwa. Akabhuli umuntu wakho, akazuphonsa mathambo ukuze azi ukuthi yini emnandi emzimbeni wakho.

  Ngakho ke, uma umuntu ebuza thatha ukuthi uyakuhlonipha. Iqiniso ukuthi Indoda engabuzi iyabheda ocansini ngoba ayizufunda. Nawe sis musa ukubanamahloni, isho uchaze ukuze nawe ulibone lelizulu elincane. Share this:.

  Mina nomzala sina 50 asisenamadoda ashona kudala. Izingane zethu sezikhulile se ziyasebenza eyami yokuqala ina 32 umfana oseganiwe. Okamzala una Maye isizungu siyasibulala. Kumnandi khona lokho uma sesizishwashwada nomzala ukuthi ubani ubethini ekufebeni nasekuphingeni besingekho lapho nomzala.

  Besikitazwa yikho ukuzwa ukuthi sisawaheha amadoda, ahalayo ayeze akhiphe izilimi ngaphandle lapho ayengeke aze asithole ngoba sasikwazisa ukuthi sishadile.

  Ukudliwa amanye amadoda size sakuqala abayeni bethu bengasekho. Ayabhilida bo nawo amakhosikazi namadoda awo. Awayifuni nakuyizwa indaba yabafelokazi abazidlisa satshanyana eduze namadoda abo. Lapho-ke umuntu wake wathi ukudliwadliwa. Konakala esengicika esenza izinto ezazingenziwa ngisho nawumyeni wami, ukungibeka isandla.

  Nezingane zami kwathi azimbulale zamkhomba isango sehlukana phela izingane ziyadinwa ukubona umuntu edla ingquza kayise wazo bese eyaxhaphaza. Ngivakashele umzala endlini yeRDP ahlala kuyo uma esemsebenzini maye indlala yepipi iyangibulala. Sesazinikela otshwaleni nomzala sizidlela iwhiskey sekuhwalele. Siyaxoxa sibalisa ngokuqhanyelwa okungaselashwa mpipi wandoda.

  Umzala ubesangixoxela ngomfana oke amthengele utshwala adakwe abe inqaba. Uthi uyamkhumbula njengoba sithenge lewhiskey ngoba naye uke amthengele baphuze. Akunjalo gazi ngiyafa khona ukuqhanyelwa ukulala angisakwazi ephendula. Pho-ke umyekelani umfana? Kuncane gazi kulingana nomfana wami ngiyabona kuna Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala.

  Ukuphi my boy? Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe. Angethule esemnandi umzala. Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana. Awu utshwala ngokwehlela ngezansi. Sengiqhanyelwe engingakwazi inkinga angazi ngizayiqaqa ngithini lenkinga. Ngiyabona umzala ingathi ucothele khona lokhu komfana. Futhi ngiyasola sengathi umuntu wakhe lona. Kusekuncane nakho yize kunomzimba, kulingana nezinsizwa esizizalayo khona kuzinakele utshwala. Iyabuthanda utshwala lengane. Isihloko sengxoxo sisishintshe sinomzala.

  Izintombi kuphendula umfana. Ziyafa indlala izingane zabantu uzibona nini? Ngiwubone umthondo womfana uthi fuku! Sibuye naye umfana etoilet engaselenyusanga nebhulukwe sihamba simbambe umthondo ushisa kamnandi wema. Kusokile okomfana ikhinqi liyamanyazela. Angisaqhanyelwanga khona okwala. Siye sifike sihlale embhedeni umfana ame ngezinyawo. Simehlise ibhulukwe ne under usale umpipi usibhekile. Ngibone umzala ehulula iphenti nami ngilehlise awu umzala awubambe umthondo womfana eseguqe ngamadolo nami ngiguqe ngiwubambe.

  Awu futhi umzala! Ngifuna ukumedlula umzala ngiqale ngikhothe ikhinqi elimanyazelayo. Bese ngimunya ikhinqi nje ngingawufaki ushafu phakathi abubule umfana. Ngizwe imfudumalo yomthondo engingasayazi ezandleni zami. Umthondo usuqanse yonke imithambo. Amanzi egolo ngiwezwe esehla ngamathanga. Sengimanzi te ukuqhanyelwa. Asipotoze amabele umfana asisukumise. Afake izandla zakhe phakathi kwamathanga ami nakamzala.

  Asidlokodle izingquza ngapha nangapha esebenzisa iminwe ephakathi nendawo. Ngizibuze ngaphakathi ukuthi kodwa angathini unina walengane uma engabona imikhuba egilwa abafazi abadala enganeni elingana nezabo.

  Pho ukuqhanyelwa okukabani singeke siwuyeke umthondo. Nowengane awugobi, ungena uqonde ngqo liwumumathe igolo. Kuthi ukuwufaka phakathi kamzala okomfana. Ahayize umzala. Kuwukhiphe kuwufake kimi. Ushise kamnandi. Ngithi ngiyakubamba kuwukhiphe, kuwufake kumzala. Vele ngikubambe ngqi sifendane bume. Kungiphushele embhedeni umthondo uphakathi.

  Ngikuqhekezele ingquza oko mfana kungene shiphakathi kwama thanga ami kuwushaye wonke. Ngikubambe ngemuva ezinqeni ngiwufuna wonke umthondo. Awushaye wonke ubhajwe ngamasende. Ngikuthandele ngemilenze okomfana. Ngikhihle esikaNandi ngizwa ubumnandi bokuthunda. Share this:.

  Ungayicindezeli engathi upressa i-button leNokia yakudala. Yipresse kahle njenge pentshisi elivuthiwe elijuza amanzi. Ipentshisi elivuthiwe uliphatha kahle ngeminwe, uma usulidla, ulidla kahle kamnandi ngoba lithambile, uyalikhotha ngesineke, ulokhe umile unensa ngoba phela limunandi bo.

  Awulijahi ipentshisi elivuthiwe. Kungani inkomo niyijaha pho? Uma ulicindezela kakhulu ipentshisi elivuthiwe liyapitshika, musa ke ukuyicindezela kakhulu inkomo- kubuhlungu. Besengishilo ukuthi inkomo ifana nepentshisi elivuthiwe. Kubalulekile ukuthi uma udlala ngayo, uyidla, uzenolwimi oluthambile, umunwe ungawuqinisi. Lalela mina, kubuhlungu uma umuntu engenela inkomo ngolwimi oluqinile noma ekuhlokoloza ngomunwe eluqiniswe okogodo. Ngisho nje ngikhumbula omunye umlisa uwayilimaza iclitoris yami eyihlwampuza ngomunwe oqine okwashokhi wokubhala ebhodini.

  Kwathi angikhale. Nawe mlisa, yeka. Uma ufuna ukuchama ejaculate kungcono umlinde usisi ahambe ngoba kuyacasula ukuthi umuntu afune kuqede yena yedwa wena inkomo yakho ibuhlungu. Okusemqoka ukuthi wena mlisa ungamufosti usisi ukuthi abekezele ukuze kugculiseke ipipi lakho.

  Iningi likhule umunwe ufakwa enkomeni zisuka. Cha bo bo, lokho kugculisa indoda.

  Mngani uPhethe Into eNjee

  Qala ngokuyibrasha. Inkomo ayive ithanda ukuncengwa, ihlekiswe webabhemu. Kuyafana nje nokushelwa. Intombi ishelwa ngamazwi amahle kuzekuthambe inhliziyo. Musa ukuyijaha inkomo ufune ukuthatha amashortcut ngoba naku ucabangela lelipipi lakho, ipipi lizojabula uma inkomo imanzi, nosisi akazufuna nokukudedela. Ulwimi lakho aluthambe njengophaphe lwenkunkukhu. Ulwimi alungaqini kakhulu, aluthambe nje kahle bese uqala ngeclitoris.

  Asikho isidingo sokuthi uyiphenqe kakhulu inkomo ukuze uyikhothe. Be gentle. Shintsha shintsha izitayela zokukhotha, wenze ngokushesha, ubuye unense, kuzonmhlanyisa lokho usisi.

  Uma usufaka umunwe musa ukumbhebha ngayo zisuka. Umunwe kufanele ubrashe imilebe yenkomo, ubenesineke uzwe ukuthi inkomo iyaqala ukuba manzi. Lento yokufaka umunwe enkomeni ebese uloko uhlokoloza inkomo ayisebenzi futhi iyisidina, senginitshelile mina ngoba phela izintombi zenu zisuke zinqena ukuni phoxa.

  Ayimnandi lento. Isineke, nokubrashwa kwemilebe ngesandla esithambale, naku ke okumnandi. Uma uqondene nenkomo, bona ipentshisi elivuthiwe ngamehlo engqondo mfowethu.

  Uma ubona ipentshisi uzoyiphatha ngokufanelekile inkomo. Qala ngesandla esithambile emabeleni, musa ukuwa tofoza engathi udlala ngamaballoon agcewele amanzi. Amaballoon wawagcina ebuntwaneni, amabele omuntu ayinyama enemizwa, iza ngobunono demmet! Amabele awafani wonke. Kodwa kumnandi ukuthi umuntu wakho awabambe ngendlela enothando. Awayifuni nakuyizwa indaba yabafelokazi abazidlisa satshanyana eduze namadoda abo. Lapho-ke umuntu wake wathi ukudliwadliwa. Konakala esengicika esenza izinto ezazingenziwa ngisho nawumyeni wami, ukungibeka isandla.

  Nezingane zami kwathi azimbulale zamkhomba isango sehlukana phela izingane ziyadinwa ukubona umuntu edla ingquza kayise wazo bese eyaxhaphaza. Ngivakashele umzala endlini yeRDP ahlala kuyo uma esemsebenzini maye indlala yepipi iyangibulala. Sesazinikela otshwaleni nomzala sizidlela iwhiskey sekuhwalele.

  Siyaxoxa sibalisa ngokuqhanyelwa okungaselashwa mpipi wandoda.

  oMama AbaziThandelayo uKubhejwa

  Umzala ubesangixoxela ngomfana oke amthengele utshwala adakwe abe inqaba. Uthi uyamkhumbula njengoba sithenge lewhiskey ngoba naye uke amthengele baphuze. Akunjalo gazi ngiyafa khona ukuqhanyelwa ukulala angisakwazi ephendula. Pho-ke umyekelani umfana? Kuncane gazi kulingana nomfana wami ngiyabona kuna Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala. Ukuphi my boy? Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe.

  Angethule esemnandi umzala. Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana. Awu utshwala ngokwehlela ngezansi. Sengiqhanyelwe engingakwazi inkinga angazi ngizayiqaqa ngithini lenkinga.

  Ngiyabona umzala ingathi ucothele khona lokhu komfana. Futhi ngiyasola sengathi umuntu wakhe lona. Kusekuncane nakho yize kunomzimba, kulingana nezinsizwa esizizalayo khona kuzinakele utshwala.

  Iyabuthanda utshwala lengane. Isihloko sengxoxo sisishintshe sinomzala.

  Blue Movie

  Izintombi kuphendula umfana. Ziyafa indlala izingane zabantu uzibona nini? Ngiwubone umthondo womfana uthi fuku! Sibuye naye umfana etoilet engaselenyusanga nebhulukwe sihamba simbambe umthondo ushisa kamnandi wema. Kusokile okomfana ikhinqi liyamanyazela. Angisaqhanyelwanga khona okwala. Siye sifike sihlale embhedeni umfana ame ngezinyawo. Simehlise ibhulukwe ne under usale umpipi usibhekile.

  Ngibone umzala ehulula iphenti nami ngilehlise awu umzala awubambe umthondo womfana eseguqe ngamadolo nami ngiguqe ngiwubambe.


  thoughts on “Faka ulimi engquza

  1. In my opinion you are mistaken. Let's discuss it. Write to me in PM, we will communicate.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *