Bumabalik ba ang tulo

Bumabalik ba ang tulo


 • 3 Important Things You Need To Know About Primary Complex (and other treatment tips)
 • FIND OUT ANYTHING ABOUT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH
 • The vagina is home to billions of naturally occurring bacteria, and it can change daily — even hourly. The food you take and your health status are just some of the factors that can affect how your vagina will smell. Citrus fruits such as oranges and pineapples could sweeten the smell of the vagina.

  However, an overgrowth of yeast in the vagina could also result in making the vagina smell sweet. In fact, a healthy vagina and some foods such as yogurt and sourdough contain a similar type of good bacteria: lactobacilli. The sour odor is most likely caused by acidity, which is how the pH level of a healthy vagina should be. The acidity is maintained by the lactobacilli bacteria, which prevents bad bacteria from growing excessively.

  Metallic A coppery, metallic vaginal odor is usually normal and rarely means a serious problem. You may have encountered this kind of smell during your period. Menstrual blood contains a mixture of blood and tissue shed from the uterine lining, which travels through the vaginal canal during your period.

  Vaginal dryness or vigorous sex are the common culprits of small cuts and scrapes that caused the bleeding. Using water-based lube such as EZ Lubricating Jelly may prevent this next time.

  There are serious causes of vaginal bleeding that may also lead to a metallic odor. Fishy If you start smelling something fishy down there, that could be a sign that something really is fishy! Both of these could be easily cleared up with antibiotics. You may have bacterial vaginosis if fishy odor intensifies right after sex, and accompanied by an increased discharge.

  On the other hand, symptoms of trichomoniasis a common sexually transmitted infection include a fishy odor, green discharge, vaginal itching, and pain when peeing. Trichomoniasis usually causes a stronger odor compared to bacterial vaginosis. Go see a doctor immediately if you experience any of the symptoms listed above.

  Foul A foul odor that makes your nose wince is a sign of a serious situation. Pelvic inflammatory disease PID may cause a foul odor, pain in the lower abdomen, and painful sex. This disease is serious and should be consulted with the doctor to prevent it from getting worse.

  A forgotten tampon inside a vagina could also cause a foul odor. Aside from physical activity, stress and anxiety could also cause sweat glands to release moisture. The apocrine glands a type of sweat gland produce a milky fluid when you are stressed or anxious.

  The fluid is odorless on its own, but can produce a sharp odor when it mixes with vaginal bacteria on your vulva. Bleachy An odor that smells like chemicals or bleach could be caused by a buildup of pee in your underwear or around your vulva.

  If the smell is strong, that can be a sign of dehydration. Try condoms with milder scents, or unscented lubricants such as EZ Lubricating Jelly. When to see a doctor Changes in vaginal odor are completely normal and okay, but there are things that you should watch out for. Rotting fish, a dead organism, and decay are serious odors that may need medical attention immediately. Other symptoms that you should watch for are: Vaginal itching or burning.

  Trichloroacetic acid TCA Interferon Ang sakit na genital herpes naman ay ginagamitan ng mga sumusunod na mga antiviral na mga gamot: Acyclovir Valacyclovir Samantala, ang sipilis syphilis ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotic na penicillin.

  Anu-ano naman ang mga hakbang o mga pamamaraan na maaaring gawin upang makaiwas sa mga STD? Ay mga paraang ito ay ang mga sumusunod: Image Source: www.

  Ang isa sa pinaka-mabisang paraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng STD ay ang pagpigil sa sarili sa mula pakikipagtalik, lalo na sa mga taong hindi naman kakilala. Pamalagiin ang kaugnayan sa ka-relasyong walang STD. Napakalaki rin ng magagawa sa pag-iwas sa STD ng pamamalagi ng relasyon sa iisa lamang tao na hindi apektado ng sakit na ito. Iwasan ang anumang paraan ng pakikipagtalik hanggang sa ikaw at ang magiging katalik ay makapagpasuri.

  Sikaping magpabakuna muna laban sa human papillomavirus HPV at hepatitis B at C bago makipagtalik sa kaninuman. Gumamit ng condom at mga dental dam. Ang maayos at wasto na paggamit ng mga condom at dental dam ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakadikit ng balat sa mga mucous membrane ng ari ng katalik. Sa pagpili ng condom, tiyakin na ang gagamitin ay gawa sa latex at hindi sa mga natural membranes.

  Pag-iwas sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Kapag ang tao ay lasing o kaya ay lango dahil sa mga nakalalasing na inumin o droga, maaari siyang malantad sa mga gawaing hindi niya makontrol, kagaya ng mga mapanganib na kaugaliang Magkaroon ng bukas na pag-uusap.

  Bago makipagtalik, lalo na sa bagong kakilala, magkaroon muna ng bukas na pag-uusap ukol sa ligtas na paraan ng pakikipagtalik. Dapat na magkasundo ang bawat isa ukol sa kung ano ang mga gawaing sexual na katanggap-tanggap para sa kanila. Pag-isipan ang pagpapatuli. Kung hindi pa tuli, dapat ay pag-isipan ito ng isang lalaki.

  May mga pag-aaral na nagpapatunay ukol sa bisa ng pagpapatuli laban sa pagkakaroon ng HIV. Makatutulong din ito upang maiwasan ang pagkalat ng HPV at genital herpes. Pag-isipan ang paggamit ng PrEP. Ang PrEP, o pre-exposure prophylaxis ay ang paraan ng paggamit ng pinagsamang mga gamot na emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate Truvada. Nakatutulong ito upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng STD, lalo na ng HIV, sa mga taong may mataas na panganib na magkaroon nito.

  Subalit, dapat tandaan na ang pamamaraang ito ay ginagamit batay sa payo ng doktor. Upang makatulong sa lalo pang pag-iwas sa mga STD, mahalagang malaman kung anu-ano ang mga uri ng sakit na ito. Mga Uri ng STD Dapat maunawaan na hindi lahat ng impeksyon sa ari, lalo na ng mga kababaihan, ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kagaya ng ilang uri ng impeksyong bunga ng fungi.

  Ang mga sumusunod ay ang mga kilalang uri ng mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik: Bacterial Vaginosis BV. Ang kondisyong ito ay maituturing na pinaka-karaniwang uri ng impeksyon sa ari ng mga babae, lalo na sa mga may edad 15 hanggang 44 na taong gulang. Ang ilan sa mga sintomas nito ay ang pangangati at ang pag-agos ng likido mula sa ari na may masangsang na amoy.

  Ito ay karaniwang ginagamot gamit ang mga Chancroid. Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong dulot ng bacterium na Haemophilus ducreyi. Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng mga bukas na sugat sa paligid ng ari ng lalaki o babae.. Granuloma inguinale.

  Ang sakit na ito ay dulot ng bacterium na Klebsiella granulomatis na dating kilala bilang Calymmatobacterium granulomatis. Ito ay makikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ulcer sa ari. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng pamamaga ng atay. Ito ay karaniwang dulot ng Subalit, maaari rin itong dulot ng iba pang kondisyon. Ang sakit na ito ay matatagpuan sa ari.

  Ito ay dulot ng herpes simplex virus HSV. Maaari itong mamalagi sa katawan nang ilang taon at magpakita ng mga pabalik-balik na mga sintomas, kagaya ng pananakit, pangangati, o pagsusugat ng ari. Human Papillomavirus HPV. Ang virus na ito ay nagdudulot ng pinaka-karaniwang uri ng impeksyon na bunga ng pakikipagtalik. Karaniwan itong nawawala nang kusa. Subalit, kapag napabayaan ay maaari itong magdulot ng mga genital warts o kaya ay ng kanser. Maaari ring maapektuhan ng virus na ito ang bibig at lalamunan.

  Klamidya Chlamydia. Ang sakit na ito ay isa sa mga pinaka-karaniwang uri ng STD. Ito ay dulot ng bacterium na Chlamydia trachomatis na maaaring umapekto sa mga lalaki at mga babae. Sa mga kababaihan, maaaring magkaroon ng klamidya sa cervix, sa rectum, o sa lalamunan.

  Sa mga kalalakihan naman ay maaaring magkaroon ng klamidya sa loob ng ari, sa rectum, o sa lalamunan. Kulugo sa ari Genital warts. Ang kondisyong ito ay ang pagkakaroon ng mga maliliit na kulugo sa may butas ng puwet o kaya sa sa paligid ng ari. Ang sakit na ito Ito ay ang pangmatagalang pabalik-balik na impeksyon sa lymphatic system dulot ng tatlo sa mga uri ng bacterium na Chlamydia trachomatis na iba sa nagdudulot ng klamidya sa ari.

  Molluscum Contagiosum. Ang impeksyong ito ay dulot ng virus na umaapekto sa balat. Ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mga bukol sa bahaging ito ng katawan. Ang mga ito ay maaaring kasing liit ng pinhead o kasing laki ng pambura ng lapis. Ang mga bukol na ito ay hindi masakit, subalit lubhang nakahahawa kapag nagsugat.

  Mucopurulent Cervicitis MPC. Maaari rin naman itong dulot ng iba pang mga mikrobyo. Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong umaapekto sa mga reproductive organ ng mga babae. Nagkakaroon nito kapag ang impeksyon ay kumalat mula sa ari papunta sa uterus, fallopian tube, o sa mga obaryo. Ang PID ay maaaring walang mga palatandaan o sintomas.

  Ang mga ito ay mga maliliit na parasitikong insekto na sumisipsip ng dugo bilang pagkain nito. Namamahay ang mga crab lice sa mga buhok sa paligid ng ari, subalit maaari rin silang matagpuan sa mga buhok sa iba pang bahagi ng katawan.

  Ang kondisyong ito ay umaapekto sa balat na nagbubunga ng pangangati at pagkakaroon ng mga pantal. Ito ay dulot ng isang uri ng maliit na insekto na kung tawagin ay sarcoptes scabiei. Ang pangangating bunga ng mga insektong ito ay dulot ng allergic reaction ng katawan sa kanilang mga itlog at mga dumi na nanunuot sa balat.

  Sipilis Syphilis. Ang sakit na ito ay bunga ng impeksyong dulot ng bacterium na Treponema pallidum. Ito ay maaaring gamutin sa pag-uumpisa nito. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga sugat na dinudulot nito na kung tawagin ay mga Trichomoniasis. Ang sakit na ito na dulot ng isang uri ng parasitiko ay tinatawag ding Ito ay nagagamot na uri ng STD.

  Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pangangati ng ari, pagkakaroon ng masangsang na likido rito, maging ang pagkakaroon ng pananakit sa ari tuwing umiihi. Tulo Gonorrhea. Ang sakit na ito ay dulot ng isang uri ng bacteria na maaaring umapekto sa mga lalaki at babae. Umaapekto ito sa urethra, rectum, maging sa lalamunnan.

  Maaari rin itong umapekto sa cervix ng mga kababaihan.

  Ang isa sa pinaka-mabisang paraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng STD ay ang pagpigil sa sarili sa mula pakikipagtalik, lalo na sa mga taong hindi naman kakilala.

  Pamalagiin ang kaugnayan sa ka-relasyong walang STD. Napakalaki rin ng magagawa sa pag-iwas sa STD ng pamamalagi ng relasyon sa iisa lamang tao na hindi apektado ng sakit na ito. Iwasan ang anumang paraan ng pakikipagtalik hanggang sa ikaw at ang magiging katalik ay makapagpasuri. Sikaping magpabakuna muna laban sa human papillomavirus HPV at hepatitis B at C bago makipagtalik sa kaninuman. Gumamit ng condom at mga dental dam. Ang maayos at wasto na paggamit ng mga condom at dental dam ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakadikit ng balat sa mga mucous membrane ng ari ng katalik.

  Sa pagpili ng condom, tiyakin na ang gagamitin ay gawa sa latex at hindi sa mga natural membranes. Pag-iwas sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin.

  3 Important Things You Need To Know About Primary Complex (and other treatment tips)

  Kapag ang tao ay lasing o kaya ay lango dahil sa mga nakalalasing na inumin o droga, maaari siyang malantad sa mga gawaing hindi niya makontrol, kagaya ng mga mapanganib na kaugaliang Magkaroon ng bukas na pag-uusap.

  Bago makipagtalik, lalo na sa bagong kakilala, magkaroon muna ng bukas na pag-uusap ukol sa ligtas na paraan ng pakikipagtalik. Dapat na magkasundo ang bawat isa ukol sa kung ano ang mga gawaing sexual na katanggap-tanggap para sa kanila.

  Pag-isipan ang pagpapatuli. Kung hindi pa tuli, dapat ay pag-isipan ito ng isang lalaki. May mga pag-aaral na nagpapatunay ukol sa bisa ng pagpapatuli laban sa pagkakaroon ng HIV.

  Makatutulong din ito upang maiwasan ang pagkalat ng HPV at genital herpes. Pag-isipan ang paggamit ng PrEP. Ang PrEP, o pre-exposure prophylaxis ay ang paraan ng paggamit ng pinagsamang mga gamot na emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate Truvada. Nakatutulong ito upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng STD, lalo na ng HIV, sa mga taong may mataas na panganib na magkaroon nito.

  Subalit, dapat tandaan na ang pamamaraang ito ay ginagamit batay sa payo ng doktor. Upang makatulong sa lalo pang pag-iwas sa mga STD, mahalagang malaman kung anu-ano ang mga uri ng sakit na ito. Mga Uri ng STD Dapat maunawaan na hindi lahat ng impeksyon sa ari, lalo na ng mga kababaihan, ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kagaya ng ilang uri ng impeksyong bunga ng fungi. Ang mga sumusunod ay ang mga kilalang uri ng mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik: Bacterial Vaginosis BV.

  Ang kondisyong ito ay maituturing na pinaka-karaniwang uri ng impeksyon sa ari ng mga babae, lalo na sa mga may edad 15 hanggang 44 na taong gulang. Ang ilan sa mga sintomas nito ay ang pangangati at ang pag-agos ng likido mula sa ari na may masangsang na amoy. Ito ay karaniwang ginagamot gamit ang mga Chancroid.

  FIND OUT ANYTHING ABOUT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH

  Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong dulot ng bacterium na Haemophilus ducreyi. Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng mga bukas na sugat sa paligid ng ari ng lalaki o babae. Granuloma inguinale. Ang sakit na ito ay dulot ng bacterium na Klebsiella granulomatis na dating kilala bilang Calymmatobacterium granulomatis.

  Ito ay makikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ulcer sa ari. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng pamamaga ng atay. Ito ay karaniwang dulot ng Subalit, maaari rin itong dulot ng iba pang kondisyon.

  Ang sakit na ito ay matatagpuan sa ari. Ito ay dulot ng herpes simplex virus HSV. Maaari itong mamalagi sa katawan nang ilang taon at magpakita ng mga pabalik-balik na mga sintomas, kagaya ng pananakit, pangangati, o pagsusugat ng ari.

  Human Papillomavirus HPV. Ang virus na ito ay nagdudulot ng pinaka-karaniwang uri ng impeksyon na bunga ng pakikipagtalik. The acidity is maintained by the lactobacilli bacteria, which prevents bad bacteria from growing excessively. Metallic A coppery, metallic vaginal odor is usually normal and rarely means a serious problem.

  You may have encountered this kind of smell during your period. Menstrual blood contains a mixture of blood and tissue shed from the uterine lining, which travels through the vaginal canal during your period.

  Vaginal dryness or vigorous sex are the common culprits of small cuts and scrapes that caused the bleeding. Using water-based lube such as EZ Lubricating Jelly may prevent this next time. There are serious causes of vaginal bleeding that may also lead to a metallic odor. Fishy If you start smelling something fishy down there, that could be a sign that something really is fishy!

  Both of these could be easily cleared up with antibiotics. You may have bacterial vaginosis if fishy odor intensifies right after sex, and accompanied by an increased discharge. On the other hand, symptoms of trichomoniasis a common sexually transmitted infection include a fishy odor, green discharge, vaginal itching, and pain when peeing.

  Trichomoniasis usually causes a stronger odor compared to bacterial vaginosis. Go see a doctor immediately if you experience any of the symptoms listed above. Foul A foul odor that makes your nose wince is a sign of a serious situation. Pelvic inflammatory disease PID may cause a foul odor, pain in the lower abdomen, and painful sex. This disease is serious and should be consulted with the doctor to prevent it from getting worse.


  thoughts on “Bumabalik ba ang tulo

  1. I apologise, but, in my opinion, you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *